HAILFIRE

Hailfire ST - Black/Hemi-Green

Hailfire ST - Black/Red

Hailfire ST Plus - Trans Walnut

 

Hailfire SM - Carmel

Hailfire SM - Grey Smoke

Hailfire SM - Trans Ruby

 

Hailfire EX - Room of Tears

Hailfire EX - Korina